logotyp
Login


Memoriál Jiřího Trpíka (9. ročník) 8. – 10. 9. 2023 Bořená Hora PotyaDiving

17.01. 2024
Memoriál Jiřího Trpíka (9. ročník) 8. – 10. 9. 2023  Bořená hora PotyaDiving

Letošní devátý ročník Memoriálu Jiřího Trpíka se konal po dvou letech opět na zatopeném žulovém lomu Bořená Hora. Tato lokalita poskytuje pro naší činnost větší prostor a snadnější přístup do vody zejména pro potápění v těžkém skafandru. Také viditelnost pod vodou zde bývá celoročně velmi dobrá. Většina účastníků byla ubytována přímo na potápěčské základně v chatě, stanech či obytných vozech. Ostatní zvolili hezký hotel v blízkém městě Sedlčany. Kromě českých členů HDS jsme přivítali manžele Grossovi ze Švýcarska, Petera Katze z Austrálie, presidenta HDS Poland Wieslawa Wachowského s rodinou a našeho přítele Petera Dicka z Velké Británie. Wieslaw Wachowski a Peter Dick jsou čestnými členy HDS Czech Republic. Důvodem letošní nepřítomnosti německého teamu byl nevhodně zvolený termín akce, který kolidoval s jejich činností.

Oficiální sobotní program byl zahájen presidentem HDS Czech Republic Jindřichem Zoulem, který přivítal všechny účastníky tohoto setkání. Při této příležitosti předal Peteru Katzovi  čestnou  plaketu HDS Czech rep. k jeho 85 narozeninám. Peter Katz byl průkopníkem potápění v bývalém Československu a po své emigraci v roce 1968 působil dlouhá léta jako konstruktér u známé australské firmy SeaHornet. Poté následovalo již tradiční potápění s historickou výstrojí. Hlavní pozornost návštěvníků z řad potápěčské veřejnosti budil samozřejmě potápěčský skafandr Dräger DM 220 z osmdesátých let. Toto zařízení nám bylo zapůjčeno minulý rok německou HDS a naši členové byli vycvičeni v Německu v jeho používání. Sestavení skafandru DM 220 se nám ještě v minulém roce zdálo poměrně složité, na rozdíl od starších jednoduchých skafandrů ruských či německého DM 20/40. Během roku jsme se natrénovali tak, že ustrojení potápěče nám netrvá déle než 10 minut. Velký zájem vzbudila možnost ponoru v replice otevřené přilby polského konstruktéra profesora Wojtusiaka. Naši členové se potápěli také s lehkou výstrojí, s jedno i dvouhadicovými regulátory, celoobličejovými maskami, starými kompenzátory vztlaku, analogovými hloubkoměry a podobnou potápěčskou veteší se svých zde vystavených sbírek. Samozřejmě bylo možné něco koupit nebo vyměnit a tak si sbírky obohatit. Vzpomínalo se na doby, kdy československý trh nebyl na potápěčské vybavení moc bohatý a tak si mnoho potápěčů vyrábělo výstroj doma. Tyto předměty jsou dnes velmi ceněny a někdy působí dosti neobvykle. Večer nám president HDS Poland Wieslaw Wachowski představil svoji velmi zajímavou prezentaci o používání rebreatherů v polském válečném námořnictvu v letech 1918 až 1939. Sobotní program byl již tradičně zakončen grilováním, dobrým pivem a hlavně sdílením společných zážitků. Nezapomnělo se samozřejmě ani na naše kamarády a kamarádky, kteří již nejsou mezi námi.

Nedělní dopoledne ještě poskytlo několika zájemcům čas na ponor. Díky letošnímu opravdu krásnému počasí se akce po všech stránkách vydařila a přátelé odjížděli spokojeni. Příští rok nás čeká jubilejní desátý ročník Memoriálu a tak již musíme začít s jeho přípravou.

Jaroslav Klepal


Jiří Trpík Memorial 8–10 September 2023 PotyaDiving

This year's ninth edition of the Jiří Trpík Memorial was held after two years again on the flooded granite quarry Bořená Hora. This location provides more space for our activities and easier access to the water, especially for diving in a heavy suit. Also the visibility under water is very good all year round. Most of the participants were accommodated directly at the diving base in huts, tents or caravans. Other schose a nice hotel in the nearby town of Sedlčany. A part from Czech HDS members we welcomed Mr. and Mrs. Gross from Switzerland, Peter Katz from Australia, HDS Poland President Wieslaw Wachowski and his family and our friend Peter Dick from Great Britain. Wieslaw Wachowski and Peter Dick are honorary members of HDS Czech Republic. There as on for the absence of the German team this year was their convenient choice of the date of the event, which conflicted with their activities. The official Saturday program was opened by the President of HDS Czech Republic, Jindřich Zoul, who welcomed all participants of this meeting. On this occasion, he presented Peter Katz with an honorary plaque of HDS Czech rep. on his 85th birthday. Peter Katzwas a pioneer of diving in the former Czechoslovakia and after his emigration in 1968 he worked for many years as a designer for the well-known Australian company SeaHornet. This was followed by the traditional diving with historical equipment. The main attention of the diving public was of course the Dräger DM 220 diving suit from the 1980s. This equipment was loaned to us last year by the German HDS and our members were trained in Germany in its use. We still found the DM 220 suit quite complicated to assemble last year, unlike the older simple Russian or German DM 20/40 suits. During they ear we have trained our selves so that it takes us no more than 10 minutes to set up a diving suit.  The possibility of diving in a replica of the shallow water helmet of the Polish designer Professor Wojtusiak arused great interest. Our member shave also dived with light weight gear, single and twin hose regulators, full face masks, old buoyancy compensators, analogue depth gauges and similar old vintage diving equipment from their collections on display here. Of course it was possible to buy or exchange something and thusen rich the collections. There were memories of the times when the Czechoslovak market was not very rich in diving equipment and so many divers made their equipment at home. Today these items are highly valued and sometimes look quite unusual. In the evening, the president of HDS Poland Wieslaw Wachowski gaveus his very interesting presentation about the use of rebreathers in the Polish Navy between 1918 and 1939. Saturday's program was traditionally finished with a barbecue, good beer and mainly sparing common experiences. Ofcourse, our friends who are no Langer with us were not forgotten. Sunday morning still gave a few interested people time to dive. Thanks to this year's really beautiful weather, the event was a success in every aspect and the friends left satisfied. Next year we will have the tenth anniversary edition of the Memorial and so we must already start preparing for it.

Jaroslav Klepal

 © 2023 HDS CZ © 2023 HDS CZ © 2023 HDS CZPotápěč Jaroslav Klepal. © 2023 HDS CZ © 2023 HDS CZPřilba polského konstruktéra profesora Wojtusiaka. © 2023 HDS CZJindřich Kadečka © 2023 HDS CZ © 2023 HDS CZJan Cedidla © 2023 HDS CZ © 2023 HDS CZ © 2023 HDS CZJarda Penc a Jarda Klepal © 2023 HDS CZNympha © 2023 HDS CZ © 2023 HDS CZ © 2023 HDS CZJaroslav Klepal a Miroslav Lukáš © 2023 HDS CZJiří Lukš © 2023 HDS CZJindřich Zoul © 2023 HDS CZ

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009 / 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign