logotyp
Login


Svaz potápěčů ČR a CMAS 1990–2012

26.03. 2014
1990
V naší zemi nastala doba zásadních společenských změn a to vše se projevuje i v oblasti československého potápění. Svazarm se začíná rozpadat, ústřední rada PBV jako celek podala demisi, na mimořádné celostátní konferenci začátkem roku 1990 došlo k rozdělení bývalé odbornosti PBV na dva samostatné svazy a to Svazu potápěčů Československa a Svazu vodáků Československa a je ustaven výkonný výbor v čele s Oldřichem Lukšem, který bude zabezpečovat činnost svazu až do řádných podzimních voleb nového vedení svazu. Svaz potápěčů Československa se stal i členem Československého olympijského výboru (ČSOV), kde byl jmenován zástupcem Zdeněk Skružný. V průběhu roku došlo k ustavení tří samostatných zemských svazů, v jejichž čele stanuli presidenti - za SČP Oldřich Lukš, za SPMS Ing. Ivan Kratochvíl a za ZPS Dušan Čemsák. V září roku 1990 proběhla celostátní konference SPČS, která kromě jiného zvolila nové vedení svazu v paritním zastoupení všech tří zemských svazů a z již zmíněných presidentů zemských svazů zvolila presidentem SPČS Oldřicha Lukše. Další dva zemští presidenti se stali vicepresidenty svazu s tím, že po třech letech nastane automaticky rotace v obsazení funkce presidenta SPČS v abecedním pořádku zemských svazů.

1991
A tak se kongresu a generálního shromáždění CMAS v roce 1991 v Sharm El Sheiku účastní Oldřich Lukš již jako zástupce potápěčů z České a Slovenské Federativní republiky. Je to hektická doba plná obrovské práce za stabilizaci svazu, jeho organizační struktury a členské základny a zejména finančního zabezpečení a to i do budoucna. Přesto se usilovně pracuje i v kooperaci se CMAS, kde jsou opětovně aktivně využívány kongresové materiály a to nejvíce na sportovním poli při přípravě našich reprezentantů, a dále v oblasti výcviku, kde maximální prioritu má zavedení nového systému potápěčských a instruktorských oprávnění dle vzoru CMAS. Poprvé v historii svazu dochází k výjezdu na samostatné zasedání Mezinárodní asociace instruktorů CMAS a tak naši instruktoři poprvé oficiálně navazují kontakty se svými kolegy se zahraničí. Jednání se zůčastnili Jiří Císař, p.f. Jan Jahns, Ing. Milan Nachtigal CSc. a Emil Zápeca. Účastníci byli seznámeni s výcvikovým programem CMAS, bilaterálními kvalifikačními kartami CMAS, problematikou OCC a dále vyslechli přednášku o dekompresních tabulkách BSAC a vyhodnocení potápěčských nehod v tomto britském svazu.

1992
Dalšího takového zasedání se naši instruktoři zůčastnili v závěru roku 1992 ve Stockholmu, kde byli přítomni tajemník SPČS Michael Demartini a dále p.f. Jan Jahns, Ing. Milan Nachtigal CSc. a Ing. Vojtěch Sláčik. Účastníci vyslechli přednášky o systému hlášení mimořádných událostí ve skandinávských zemích, o možnostech zřízení centrální databáze CMAS těchto nehod, problematice zavedení nových dekompresních tabulek a ochrany životního prostředí. Dále to byly novinky z oblasti výcvikového systému CMAS a pojištění potápěčů. K uvedeným tématům byly rozsáhlé diskuzní „workshopy“. Dále bylo předneseno několik referátů zástupců některých federací, které byly vesměs orientovány na prezentaci výcvikových materiálů. Od tohoto roku je pro členy svazu zajišťováno pojištění RDI prostřednictvím CMAS s mezinárodní platností.

1993
Rok 1993 je dalším rokem plným významných změn a to pro nás zejména změnou státoprávního uspořádání - ČSFR se rozpadla a vznikly dva nové nástupnické státy - Česká republika a Slovenská republika. To znamená i revizi, obnovu a úpravy řady mezinárodních smluv a tak i Svaz potápěčů České republiky musel požádat o nové členství ve CMAS. To však neznamená přetržení kontinuity aktivit SPČR a tak již v květnu se v Praze konalo mistrovství Evropy v podvodním rugby, kde byl přítomen i tehdejší president sportovního výboru CMAS Achille Ferrero. V průběhu tohoto mistrovství se konalo i zasedání komise CMAS podvodního rugby, kde se stal Ing. Miroslav Netrefa vicepresidentem této komise. Žeň mistrovství pokračovala a v srpnu náš svaz v Hrádku nad Nisou uspořádal mistrovství Evropy v orientačním potápění. Na „vlastní vodě“ naši reprezentanti vybojovali 1 zlatou, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile. Z celebrit CMAS byli přítomni A. Ferrero, Lili-Ann Runblad - sekretářka sportovního výboru CMAS a Franz Medlitsch - president komise OP CMAS. V této komisi začal pracovat i náš Vladimír Vondruška a jeho řádné členství bylo potvrzeno při volbách během kyperského kongresu CMAS. Aktivity na poli CMAS vyvrcholily účastí presidenta SČP Ing. Oldřicha Lukše a presidenta SPMS Ing. Ivana Kratochvíla na kongresu CMAS na Kypru, kde byl také nový Svaz potápěčů České republiky přijat za člena CMAS s účastí ve sportovním a technickém výboru CMAS.

1994
V roce 1994 jsme pokračovali v úspěšném sportovním snažení a kromě jiného se zúčastnili i mistrovství světa v PP v Číně, avšak tituly mistrů světa jsme přivezli z MS DP ve Švýcarsku a z MS OP v Polsku. Agenda kolem informačních a jednacích dokumentů CMAS je již rutinní samozřejmostí a je jen na jednotlivých odborných komisích, jak aktivně příslušné materiály využívají. V průběhu roku se Vladimír Vondruška a Zdeněk Skružný zúčastnili zasedání komisí CMAS v PP a OP. Je zajištěno vydávání dvoustranných kvalifikačních karet SPČR/CMAS pro potápěče a instruktory.

1995
Rok 1995 jsme zahájili účastí Ing. Milana Nachtigala CSc. na mezinárodní konferenci instruktorů CMAS v Paříži. Zde byli účastníci informováni o kvalifikačních kartách „overlay“, které slouží k překrytí doby do vystavení řádné dvoustranné karty, o specializovaných kurzech v oblasti technického a vědeckého potápění a o přípravě seznamovacích kurzů potápění. Dále proběhly přednášky k problematice potápěčských computerů, rozborům a statistice nehod, potápění se směsmi plynů a právní problematice potápění. V tomto roce se uskutečnilo další pravidelné zasedání nejvyššího orgánu CMAS - generální shromáždění CMAS na Mauritiu, kterého se zúčastnili presidenti českého a moravskoslezského potápěčského svazu Ing. Oldřich Lukš a Ing. Ivan Kratochvíl. Program byl jako obvykle velmi nabitý a pracovní programy jednotlivých výborů a komisí běžely od rána do večera. Nejdůležitějším bodem jednání byla rozsáhlá diskuse o novele stanov CMAS tak, aby tato organizace pružněji reagovala na společenské změny současného světa a stala se ještě více akceschopnější při rozvoji svých aktivit. Bylo rozhodnuto vyzvat všechny členské federace k zaslání návrhů úprav, které budou sumarizovány na vedení CMAS a následně projednány na mimořádném generálním shromáždění. Ve sportovní oblasti jsme se zúčastnili MS v UW-rugby v daleké Kolumbii a dále stejných šampionátů v distančním plavání ve Francii a v ploutvovém plavání juniorů na Slovensku. Dále k nim přibyly evropské šampionáty v plavání s ploutvemi a orientačním potápění a všechny tyto vrcholné sportovní události znamenaly i spršku medailí pro naše reprezentanty.

1996
V roce 1996 byl uspořádán tachovský festival potápěčských filmů, video, diapozitivů a fotografií poprvé pod záštitou CMAS a je tomu tak nyní každoročně. Pokračovalo řešení úkolu z minulého generálního shromáždění - novela stanov CMAS. Vedení CMAS shromáždilo veškeré připomínky jednotlivých svazů, které byly zveřejněny a rozeslány k vyjádření a poté opraveny. Vzniklý dokument představoval základní materiál k jednání mimořádného generálního shromáždění CMAS, které proběhlo v říjnu v sídle CMAS a NOV Itálie v Římě. Jednání se zúčastnili Ing. Oldřich Lukš, Ing. Jiří Štětina CSc. a Vladimír Vondruška. Jednání proběhlo v několika etapách, kdy nejprve byly řešeny zásadní otázky terminologie, funkcí orgánů, časových limitů, působnosti, voleb a souvisejících bodů. Dle nich byla provedena dílčí korekce stanov a následně byl formou dotazníků přítomnými delegáty vyhodnocen soubor 97 navrhovaných změn. Z těch následně prošlo 8. Souhrnem úprav bylo pak vypracováno nové znění stanov CMAS.V tomto roce proběhly rovněž zemské konference obou svazů, při kterých u příležitosti 40. výročí svazu potápěčů obdrželi zlatou plaketu CMAS František Hněvsa, Ing. Oldřich Lukš a Zdeněk Skružný a stříbrnou plaketu CMAS obdržel František Samel. I tento rok byl spojen s řadou sportovních utkání pod záštitou CMAS a na světové i evropské úrovni proběhly šampionáty všech hlavních disciplín. Naši závodníci reprezentanti při nich nechyběli a jejich účast znamenala 9 stříbrných a 5 bronzových medailí. Zlato přinesl Světový pohár ve sjíždění mužů. Poprvé se zúčastnili naši reprezentanti MS v podvodní fotografii a to Bohumil Kráčmar a Jan Liška, kteří se v celkovém hodnocení umístili na 12. místě.

1997
Rok 1997 byl opětovně nabit řadou potápěčských událostí mezinárodního charakteru, avšak vrcholem byla nejvýznamnější událost potápěčského světa - generální shromáždění CMAS v Lausanne. Tato událost se konala v „hlavním městě MOV“ a byla cílena k dalšímu zviditelnění CMAS tak, aby byla podpořena snaha zařadit disciplíny plavání s ploutvemi do programu některých příštích OH. Našimi zástupci zde byli Ing. Oldřich Lukš a Ing. Jiří Štětina CSc.. Zde byly potvrzeny závěry předchozích jednání na Mauritiu a v Římě a dle nově stanoveného režimu začal maraton jednání, které však měly podstatně racionálnější průběh. V průběhu voleb do jednotlivých komisí odborných výborů se podařilo umístit Zdeňka Skružného v komisi plavání s ploutvemi, Ing. Jiřího Štětinu CSc. v komisi OCC a potvrdit další členství Vladimíra Vondrušky v komisi OP a Ing. Miroslava Netrefy v komisi UW-rugby. Ve fotosoutěži CMAS získal zástupce naší země Roman Kabelík bronzovou medaili. I z tohoto shromáždění bylo přivezeno velké množství materiálů k využití v našich odborných komisích a práci svazu. Zástupci SPČR Ing. Miroslav Netrefa a Bohumír Kráčmar se zúčastnili 1. MS v UW-foto v bazénu a prvně jmenovaný se umístil na 4. místě. V červnu zemřel první president CMAS a světový oceánograf J.Y. Cousteau. Na přelomu srpna a září uspořádal SPČR ME v OP na Seči za skvělé organizace pardubických potápěčů. Byla vydána nová publikace „Potápění s přístrojem“, schválená technickým výborem CMAS. Koncem listopadu se v Praze (poprvé v ČR) uskutečnilo zasedání komise CMAS pro orientační potápění pod vedením Franze Medlitsche z Rakouska. Za náš svaz se zúčastnili Ing. Oldřich Lukš a Vladimír Vondruška. V roce 1997 získali čeští sportovci na světových a evropských šampionátech celkem 14 medailí, z toho 4 z kovu nejcennějšího.

1998
Rok 1998 můžeme uvést podpisem smlouvy mezi SPČR a PADI o možnosti potápěčů vycvičených ve výcvikových systémech obou organizací vzájemně přecházet do vyšších kurzů výcvikového systému těchto organizací. Jde o historicky první smlouvu s jinou mezinárodní organizací než CMAS a za SPČR ji podepsal Ing. Oldřich Lukš a za PADI Mark Caney. V těchto prioritách můžeme pokračovat a tou další bylo historicky první zasedání sportovního výboru CMAS pod vedením Valentina Staševského z Ruska, které se uskutečnilo v dubnu 1998 v Praze. Za SPČR se jednání zúčastnili Ing. Oldřich Lukš, Zdeněk Skružný a Michal Demartini. Opětovně byla vysoce hodnocena úroveň zabezpečení celé akce ze strany SPČR. Ještě předtím, v únoru, se dva zástupci SPČR – František Binder a Ing. Milan Nachtigal CSc. – zúčastňují v Římě kurzu CMAS/IDAN pro instruktory „oxygen provider“ (poskytovačů kyslíku) s tím, že tento zdravotnický kurz po zajištění věcné i dokumentační podpory bude zahájen pro potřeby potápěčů ČR v průběhu roku 1999. Výcviková komise obdržela k posouzení a případné aplikaci standardy a doporučení CMAS k potápění dětí, používání computerů a jeskynního potápění. Naše aktivity pokračovaly i v oblasti sportu, kdy za vrcholné události roku je třeba považovat MS v plavání s ploutvemi v bazénu v Kolumbii, MS v orientačním potápění v Maďarsku, ME juniorů v plavání s ploutvemi a konečně ME v distančním plavání, které pořádal SPČR na Těrlické přehradě. Ze všech těchto šampionátů jsme přivezli řadu medailí a udržujeme se tak v Evropě i na světě mezi těmi nejlepšími. Významnou událostí roku 1998 bylo i školení mezinárodních rozhodčích CMAS, které se uskutečnilo ve Francii a zúčastnili se ho Ing. Jiří Kamprle, Ivo Kratochvíl, Ing. Hana Skružná, Zdeněk Skružný, Emil Špidlen a Vladimír Vondruška.

1999
Rok 1999 je nejen posledním rokem s jedničkou na začátku letopočtu, ale také i posledním rokem pro některé akce v tomto století i tisíciletí. Mezi ně patří generální shromáždění CMAS, které se konalo v Singapuru a při něm se vzpomnělo i 40. výročí založení této světové organizace. Shromáždění se zúčastnili Ing. Ivan Kratochvíl a Ing. Oldřich Lukš a bez ohledu na jubilea, bylo vysoce pracovní. Byla hodnocena práce jednotlivých složek CMAS v polovině jejich volebního období, ale bylo schváleno i několik změn ve stanovách, mezi něž zejména patří rozšíření počtu oficiálních jazyků CMAS, změny organizačních struktur technického a vědeckého výboru a transformace OCC na potápěčská centra CMAS. Sportovní aktivity našich závodníků jsou opětovně spojeny zejména se světovými a evropskými šampionáty a to MS v Essenu v podvodním rugby, MS juniorů v plavání s ploutvemi ve Strassbourgu, MS v orientačním potápění v Rijece, MS v distančním plavání v Kolumbii a dále ME v plavání s ploutvemi v Athénách. Neméně významnými jsou i utkání ve SP v orientaci a v EP v plavání s ploutvemi.

2000
V roce 2000 došlo po dohodě mezi SČP a SPMS ke změně zastoupení v ČOV pro posílení pozice SPČR v této organizaci a byl nominován president SČP Ing. Oldřich Lukš. Vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozích jednání bylo na žádost CMAS v ČR opětovně uskutečněno zasedání komise OP CMAS, které se konalo v Brně. SPČR zde na jednání zastupovali Vladimír Vondruška a Ing. Oldřich Lukš. Začátkem roku přichází informace ze CMAS o nehodách způsobených tlakovými hliníkovými lahvemi maďarské provenience a jsou neprodleně učiněna opatření ke kontrole užívaných lahví zejména u závodníků a zajištěno vyřazení těch lahví, které spadají do „rizikové výrobní série“.Jsou vyhlášeny první specializované kurzy technického potápění – ERD a Basic Nitrox Diver CMAS. Již tradičně byli úspěšní naši sportovci – na ME v dálkovém plavání v Tule (Rusko) získali naši reprezentanti dva tituly mistrů Evropy a celkem 5 medailí. V rámci spolupráce členských federací CMAS středoevropského regionu se zástupci SČP Ing. Oldřich Lukš, Bohumír Kráčmar a Václav Kříž zúčastnili oslav 10. výročí založení zemského potápěčského svazu spolkové země Sasko. Významnou událostí bylo projednání návrhu změn Výcvikových směrnic CMAS, který byl rozeslán všem členským federacím k vyjádření a který představuje zejména zvětšení působnosti kvalifikace P2 CMAS a I1 CMAS.

2001
Rok 2001 začal účastí zástupců SPČR Ing. Oldřicha Lukše, prom. Fyz. Jiřího Hovorky a Ing. Milana Nachtigala CSc. na vernisáži mezinárodní výstavy podvodní fotografie v muzeu města Lomnice nad Popelkou, která zde byla uspořádána ve spolupráci s Přírodovědným muzeem v německém Görlitz. Německá strana byla zastoupena Dr. Willi Xylanderem, zástupcem VDST a předsedou komise CMAS pro mořskou biologii. Další prezentací SPČR na mezinárodní úrovni byla účast MUDr. Pavla Macury na konferenci hyperbarické medicíny alpso-adriatického regionu, která se konala v chorvatské Opatiji. Na konferenci s mezinárodní účastí bylo předneseno více než 50 přednášek s výše uvedenou tématikou. Během konference byly diskutovány možnosti spolupráce s chorvatským potápěčským svazem. Vrcholnou mezinárodní akcí našich sportovců byla jejich účast na světových hrách (World Games) Akita 2001 v Japonsku. Medailí jsme sice nedosáhli, avšak i tak výkony našich borců byly solidní a přinesly i několik nových národních rekordů. Další významnou akcí bylo finále SP CMAS v orientačním potápění na Seči, kde jsme získali několik medailí v barvě všech tří kovů. V tomto roce se uskutečnilo opětovně v naší republice zasedání komise CMAS orientačního potápění, které se znovu konalo v Brně. Jeho jednání se účastnil Vladimír Vondruška a částečně i Ing. Oldřich Lukš, servis a návazný program zajišťoval SPMS. Úspěchem skončilo i vystoupení týmu našich podvodních fotografů, kteří se na kodaňském II. MS CMAS v UW-foto v bazénu umístili v hodnocení družstev na 3. místě. Mezi nejvýznamnější sportovní akce patřila rovněž účast našich sportovců na VIII. MS v italské Raveně, kde se Hana Vykoukalová stala již počtvrté mistryní světa a tento titul jsme získali i ve štafetě žen 4x2000 m. Družstvo ČR žen se 2 zlatými, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medailí získalo v hodnocení národů 1. místo a družstvo ČR mužů s 1 bronzovou medailí 4. místo. Závěr roku je pak spojen s účastí představitelů SPČR Ing. Oldřicha Lukše a Ing. Ivana Kratochvíla na Generálním shromáždění CMAS – Monako 2001. Bylo to první GA CMAS v novém tisíciletí a tomu odpovídalo i místo jednání, místo, kde byla v roce 1959 světová potápěčská federace CMAS. Toto shromáždění bylo významné i tím, že bylo volební do všech orgánů CMAS na další čtyři roky. Mezi významná rozhodnutí tohoto shromáždění patřilo stanovisko výkonného výboru o centralizaci výroby a distribuce kvalifikačních karet CMAS na vedení CMAS a změny vnitřních pravidel CMAS, kdy došlo ke změně struktury sportovního výboru CMAS a byly stanoveny kvalifikační požadavky na členy legislativní komise CMAS.

2002
Rok 2002 byl z hlediska spolupráce se CMAS orientován opětovně převážně do oblasti sportu, kde jsme získali několik medailových úspěchů. Na ME v dálkovém plavání s ploutvemi v maďarském Kecskemétu jsme obsadili na trati 6000 m první tři místa v ženské kategorii a Hana Vykoukalová do své sbírky úspěchů zařadila titul mistryně Evropy a další titul získalo družstvo žen v disciplíně 4x2000 m. Na ME v orientačním potápění ve Strasbourgu dominoval opět další ženský tým, kde zejména Zuzana Dvořáková se nejvíce podílela na zisku jedné stříbrné a tří bronzových medailí. V programu našich sportovců je každoročně trvale zakotven Světový pohár CMAS (SP) v orientačním potápění (OP), jehož dvě kola se obvykle konají na lokalitách přehradních zdrží v Liberci a na Jesenici. Předseda lékařské komise SPČR MUDr. Pavel Macura se ve dnech 14. – 16. června zúčastnil Konference potápěčských lékařů baltského regionu a CMAS, pořádané KDP CMAS Poland a Institutem námořní a tropické medicíny ve Gdyni.

2003
Rok 2003 je opět spojen zejména se sportovními aktivitami, kdy jsme opětovně uspořádali zasedání komise CMAS ploutvového plavání v Praze, uspořádali ME v plavání s ploutvemi v libereckém bazénu a to jsme završili ziskem dvou bronzových medailí z Liberce a ziskem titulu mistra světa v disciplíně M-kurz Jana Skružného a stříbrné medaile v disciplíně MONK družstva žen na MS v OP v Maďarsku. Další naše reprezentační družstvo se pak zúčastnilo 7. MS v UW rugby, které se účastí téměř 300 hráčů stalo zatím největším světovým turnajem v dějinách tohoto sportu. Již podruhé se MUDr. Pavel Macura zúčastnil Regionální konference klubových lékařů CMASu a potápěčských instruktorů v polské Gdyni, kde byla tentokrát nosným tématem bezpečnost v rekreačním hloubkovém potápění. Vyvrcholením pak byla účast nejvyšších představitelů SPČR Ing. Oldřicha Lukše a Ing. Ivana Kratochvíla na GA CMAS, které se konalo ve městě Sanya na čínském ostrově Hainan. Zde kromě jiného proběhly i první rozhovory směřující k realizaci myšlenky založení regionální zóny CMAS Europe.

2004
I v roce 2004 jsme úspěšní na vrcholných sportovních šampionátech a zejména díky ženské části našich reprezentačních družstev jsme získali tři mistrovské tituly. Všechny jsou tituly mistrů Evropy a všechny v kategorii žen. Nejprve na ME OP v Estonsku získala v disciplíně Tyče Z. Dvořáková, a další titul spolu s D. Maňhalovou v disciplíně MONK. Na stejném šampionátu jsme získali dvě stříbrné medaile v družstvech žen v disciplíně Sjíždění a v družstvech mužů v disciplíně MONK. Třetí mistrovský titul přivezla P. Hostinská z ME DPP na Ukrajině v disciplíně 6000 m. President SČP Ing. Oldřich Lukš representoval SPČR na „administrativním“ GA CMAS, které se konalo koncem dubna v sídle CMAS – v Římě. V říjnu se pak na Stechlinsee uskutečnil pod hlavičkou CMAS I. kurz instruktorů UW-foto středoevropského regionu, kterého se zúčastnili za SPČR B. Kráčmar, Z. Otradovský, R. Janda a Ing. O. Lukš. V tomtéž měsíci se plavecké družstvo našich reprezentantů zúčastnilo MS v PP v Šanghaji. A ještě: za celou historii Svazu potápěčů naši sportovci získali k 31.12.2004 na MS a ME celkem 167 medailí a 31 titulů mistra světa či Evropy.

Stále živá spolupráce mezi SPČR, CMAS a zejména středoevropskými potápěčskými federacemi pokračuje i v roce 2005.

2005
Již v lednu se představitelé SPČR Ing. Oldřich Lukš a Ing. Ivan Kratochvíl zúčastnili v polském vysokohorském středisku Kalatowki semináře potápěčských instruktorů KDP PTTK Poland, kde prezentovali aktivity našeho svazu v oblasti výcviku a projednávali možnosti spolupráce na tomto poli. Následně se Ing. Oldřich Lukš na mezinárodním veletrhu Boot Düsseldorf zúčastnil jednání mezi potápěčskými svazy Německa, Polska a České republiky k problematice založení regionálního seskupení CMAS Europe. Začátkem února se pak Ing. Oldřich Lukš v Bruselu zúčastnil vstupních jednání potápěčských svazů členských zemí EU s cílem založit regionální sdružení CMAS Europe, jehož prioritním cílem má být hájení zájmů členských svazů vůči ostatním obdobným sdružením, avšak s jiným výcvikovým systémem a další prosazování cílů a aktivit CMAS v tomto regionu. V posledním dubnovém týdnu pak představitelé SPČR Ing. Oldřich Lukš a Ing. Ivan Kratochvíl zastupovali SPČR na GA CMAS ve španělské Seville. V květnu pak proběhl již 27. ročník tachovského PAFu a další kolo seriálu SP v OP na přehradě v Liberci. Ve dnech 25. – 26.6.2005 se Ing. Oldřich Lukš zúčastnil v Bruselu historického zasedání potápěčských svazů zemí EU, při kterém bylo založeno regionální sdružení CMAS Europe a toto stvrzeno podpisy všech přítomných zástupců. V červnu se tým našich UW-rugbistů zúčastnil VIII. evropského šampionátu a mezi tvrdou konkurencí vybojovali velmi pěkné 6. místo ve středu účastnického pole. Seriál sportovních prezentací našich týmů v různých disciplínách pokračoval účastí na ME v plavání s ploutvemi v San Marinu, kde řada našich reprezentantů překonala své osobní i české rekordy a dosáhla solidního umístění v mezinárodní konkurenci. V dalších dvou šampionátech jsme byli již medailoví. Na MS v distančním plavání ve francouzském La Ciotat v soutěži juniorů na 6 km získala Zuzana Svozilová titul mistryně světa a i další umístění našich sportovců, byť již na dalších místech, svědčilo o jejich kvalitní přípravě. Mistrovství světa OP v Grazu nám přineslo jednu z nejúspěšnějších medailových žní v historii orientačního potápění. Tituly mistrů světa získali Zuzana Štěpánková v disciplíně „tyče“ a Jan Skružný v disciplíně „M-kurz“. Stříbrnou medaili pak získalo družstvo mužů v disciplíně „sjíždění“ a trojici bronzových medailí přineslo družstvo žen v disciplíně „MONK“, Radovan Silný v disciplíně „hvězda“ a konečně Zuzana Dvořáková v disciplíně „M-kurz“. Koncem září proběhl v Římě mezinárodní den neziskové celosvětové nadace DAN, kde ČR zastupoval předseda naší lékařské komise MUDr. Pavel Macura, kde fungoval i v roli moderátora sekce bezpečnosti potápění. Dalším světovým šampionátem byl pak ten desátý ve fotografování pod vodou ve španělském Estartitu, kde nás reprezentoval tým ve složení J. Flaková, K. Smelíková a L. Smelík.

2006
Začátkem roku 2006 byla novinkou účast našich zástupců na mezinárodním potápěčském festivalu „Zlatý delfín“ v Moskvě, kde Hugo Habrman získal filmem „Kamenice – Lososí řeka“ cenu za nejlepší kameru a Jiří Řezníček v kategorii širokoúhlá fotografie skvělé 1. místo! Na tradičně úspěšném, již 28. ročníku mezinárodního festivalu potápěčské fotografie a videa PAF Tachov získal Cenu SPČR pro nejlepšího českého autora Radoslav Husák za kolekci fotografií v jeskyních. Uspořádali jsme dvě kola Světového poháru CMAS v OP a oslavili 50 let existence Svazu potápěčů v Československu a v České republice. Juniorské MS v plavání s ploutvemi, rychlostním plavání pod vodou a distančním plavání v Moskvě nám přineslo dvě stříbrné a dvě bronzové medaile a celkové 9. místo z 28 zúčastněných zemí. Ziskem jedné stříbrné a dvou bronzových medailí zde pro nás zazářil zejména Tomáš Mixa. Již 20. ME v OP konané v maďarském Gyékényes jsme oslavili „jen“ jednou bronzovou medailí a devíti „A“ finálovými místy a celkovým 3. místem v umístění národů. Obměna závodníků se projevila a v další přípravě je na nich a trenérech, aby i v budoucnu patřili mezi špičku evropského orientačního potápění. V rámci pokračující spolupráce středoevropských členských zemí CMAS se v září zúčastnili Ing. Oldřich Lukš a Ing. Milan Nachtigal CSc. mezinárodního kurzu a zkoušek instruktorů VDST/CMAS v tureckém přímořském letovisku Kaš. Přítomen byl i polský president KDP Wieslaw Wachowski a celá akce byla velkým přínosem z hlediska vynikající výměny zkušeností při pořádání školení a zkoušek instruktorů CMAS.

2007
Rok 2007 jsme mezinárodně zahájili setkáním presidentů středoevropské trojky SPČR, KDP a VDST na Boot Düsseldorf, kde proběhly již téměř tradiční konzultace představitelů těchto potápěčských svazů o vzájemné spolupráci v tomto roce a zejména byly zahájeny první kroky k přípravě smlouvy o spolupráci. V dubnu se pak MUDr. Pavel Macura v Bruselu zúčastnil Dne DAN Europe na téma potápěčského výzkumu a úlohy DAN v něm. V dalším období to byly „nacpané“ zejména měsíce květen a červen. V pátém měsíci to bylo MS CMAS v UW-foto, které se konalo na Mauriciu a poprvé v jeho historii byla soutěž vypsána pouze pro digitální fotografii. Náš svaz sem vyslal dvoučlenný tým L. Smelík a K. Smelíková. Ve druhé polovině května pak proběhlo dvojí GA CMAS v Římě – CMAS Europe a CMAS World, kde nás zastupoval president SČP Ing. Oldřich Lukš. Zde stojí za zmínku skutečnost, že byly uskutečněny vstupní konzultace s představiteli CMAS k možnosti zařazení PP do programu OH v případě vítězství kandidatury Prahy na tuto světovou událost. A konečně do třetice to byl již 29. ročník mezinárodního festivalu PAF Tachov. V červnu to byla účast zástupců SPČR ve složení Ing. Oldřich Lukš, MUDr. Pavel Macura, Silvestr Pěkník, MUDr. Arnošt Růžička a RNDr. Luděk Šefc na gdaňském potápěčském víkendu a konferenci hyperbarické medicíny, kde se svými přednáškami k problematice PFO upoutali účastníky MUDr. Macura a RNDr. Šefc. V témže měsíci jsme již tradičně uspořádali na Liberecké přehradě 2. kolo SP v OP. Vrcholnou sportovní událostí v tomto roce byly CMAS Games Bari 2007, kdy se poprvé současně konaly šampionáty v různých disciplínách na jednom místě. Experiment více podporovaný vedením CMAS než samotnými sportovci se setkal logicky s řadou potíží, avšak přesto všechno jsme díky Z. Štěpánkové a Z. Dvořákové získali titul MS a zlaté medaile v disciplíně MONK žen, dvě stříbra Z. Štěpánkové v Tyčích a Paralelním kurzu a bronz v M-kurzu a stejnou medaili i pro družstvo mužů v disciplíně Sjíždění. Sportovní seriál mezinárodního ražení pak završilo 4. kolo SP CMAS v OP na Seči. Závěr našeho mezinárodního snažení představovala účast zástupců SPČR ve složení MUDr. Štěpán Novotný, MUDr. Hana Pácová, Otomar Brázda a Ing. Oldřich Lukš na mezinárodním semináři historie potápění „RETRONURKI 2007“, kde jsme se prezentovali přednáškou MUDr. Novotného a Brázdy o hloubkovém potápěčském systému SUBCOM-DECOM a přednáškou Ing. Lukše o historii a využití záchranných potápěčských přístrojů pro posádky tanků ČSLA.

2008
Začátek roku 2008 je spojen s mimořádně významnou událostí, jíž se stal podpis dohody o spolupráci mezi SPČR, VDST a KDP PTTK, kde náš celorepublikový svaz zastupoval a dohodu svým podpisem stvrdil president SČP Ing. Oldřich Lukš. Tato dohoda je orientována zejména na spolupráci v oblasti standardů v potápěčském sportu a ve školení a dalším výcviku instruktorů potápění v oblastech podvodní fotografie a video, potápění dětí, životního prostředí a biologie, potápění s postiženými osobami a potápěčské medicíny. Podpis této dohody je událostí, která v rámci střední Evropy nemá obdoby a představuje nový prvek v oblasti spolupráce na poli sportovního a rekreačního potápění. Poprvé byla uzavřena dohoda, jejíž účastníci získávají možnost společné realizace mezinárodních akcí v podobě trvalého, neustále se rozvíjejícího procesu, jehož cílem je dosažení podstatně vyšší úrovně kvality a bezpečnosti provozování výše uvedených aktivit. Již v únoru se naši sportovci zúčastnili SP CMAS v PP v Gorzowe Wielkopolskim, kde zazářila zejména Barbora Sládečková svými výkony v disciplínách 100 RP, 50 RP a 100 PP ozdobenými třemi medailemi. Ve dnech 25. – 27.4.2008 proběhlo historicky první školení instruktorů „Snorkel Diver Instructor – I“ CMAS, kteří jsou určeni jednak pro rozšíření našich řad školením dětí a jejich rodin v potápění na nádech s základní výstrojí ABC a dále v přípravě potápěčů pro sportovní výkonnostní disciplíny, aby tak bylo dosaženo i po odborné stránce bližšího sepětí sportovců a potápěčů CMAS. Další významnou událostí roku bylo jednání GA CMAS Europe a EGA CMAS v Egyptě ve třetím květnovém týdnu, kde zásadním momentem byl vstup CMAS Europe do EUF (European Underwater Federation) s cílem získání a zlepšení pozice CMAS k ovlivňování výcviku rekreačního a sportovního potápění v Evropě a dále pak střet národních federací s vedením CMASu kvůli návrhu nových stanov CMAS, který nebyl předem projednán s členskými NF. Byla vytvořena pracovní skupina, která zpracuje novou verzi návrhu stanov s využitím připomínek jednotlivých NF a konečný návrh stanov CMAS bude projednán na EGA CMAS v Římě v lednu 2009. Na těchto jednáních CMAS v Egyptě nás zastupovali president SČP Ing. Oldřich Lukš a president SPMS Ing. Ivan Kratochvíl. Již 30. a tedy jubilejní ročník PAF Tachov se odehrál v závěru měsíce května. Tohoto jubilejního ročníku se zúčastnilo celkem 96 (!!) autorů ze 16ti zemí s celkem 40ti filmy a 550ti fotografiemi. Cenu Grand Prix získal belgický filmař Danny van Belle za snímek „Okna života“, Top foto pak italský fotograf Viora Alessio za barevný snímek měsíčníka. Potápěčská veřejnost dala nejvíce hlasů fotografii italského autora Denise Palbianiho a filmu „Jak se rodí řeka“ z dílny českého tvůrce Hugo Habrmana. Dvoudenní maraton promítání, doplněný pěti odbornými přednáškami a trvale naplněné sály tachovského společenského areálu Mže svědčily o tom, že PAF má přinejmenším dalších 30 let zajištěnou budoucnost. Měsíce červenec a srpen pak představovaly vyvrcholení sportovních šampionátů. Nejprve to bylo MSJ v PP a DPP, které se konalo ve dnech 2. – 12.7.2008 v kolumbijské Neivě v exotické Jižní Americe. Nejúspěšnější členkou družstva juniorů byla Markéta Svozilová, která získala dvě bronzové medaile v disciplínách 50 a 200 BF. Následovalo ME v PP a DPP pořádané maďarskou NF ve dnech 21. – 31.7.2008 v Egeru. Zde naši reprezentaci podržela Petra Hostinská, která v závěrečném závodě na 6000 m na volné vodě dosáhla na titul mistryně Evropy pro tento rok. A konečně v prvním týdnu srpna se naši orientační potápěči zúčastnili 21. ME a historicky prvního MEJ v OP v Estonsku na jezeře u města Viljandi, kde ze záludných vod a proudů tohoto jezera vydobyli 8 medailí! Zlatou medaili a titul mistryně Evropy získala Z. Dvořáková v disciplíně M-kurz, Jan Skružný pak dvě stříbrné medaile v disciplínách Tyče a Hvězda a konečně bronzovou medaili družstvo žen v disciplíně Sjíždění. Velkou radost pak udělaly účastnice 1. MEJ – Naďa Tylová získala dvě stříbrné medaile v disciplínách M-kurz a Hvězda a bronzovou medaili v Tyčích a další bronzovou medaili přidala v disciplíně Paralel nejmladší členka týmu Eliška Vilímová. A konečně v září 2008 završil naše mezinárodní aktivity MUDr. Pavel Macura účastí na konferenci k 25. výročí založení DAN Europe, jejíž jednání se za účasti dalších zástupců národních a kontinentálních poboček DAN odehrávalo během plavby ve Středozemním moři. Hlavním pracovním námětem tohoto jednání bylo rozšíření služeb potápěčům a potápění obecně.

2009
Začátek roku 2009 je spojen s dvojím mimořádným generálním shromážděním EGA CMAS a EGA CMAS Europe, které se konaly ve dnech 9. – 12. ledna 2009 v Římě. Prioritou jednání EGA CMAS bylo projednání návrhu nových stanov CMAS, který byl zpracován pracovní skupinou vytvořenou na předchozím GA CMAS v Hurghadě s využitím námětů a připomínek jednotlivých NF. Některé NF a část členů vedení CMAS však nesouhlasila s některými články v předloženém návrhu a vzhledem k tomu, že se ani nepodařilo prosadit hlasování o jednotlivých článcích návrhu, nebyl bohužel předložený návrh při hlasování „en bloc“ schválen. To znamená, že při volebním GA CMAS 2009 v Thajsku se bude postupovat podle původních stanov. Během dalšího jednání při EGA CMAS Europe bylo s ohledem na vzniklou situaci dohodnuto, že je třeba posílit postavení tohoto subjektu. President CMAS EU zaregistroval CMAS EU jako samostatné občanské společenství u Evropské komise a dále byla schválena změna stanov, která spočívá v tom, že členy CMAS Europe se mohou stát všechny evropské potápěčské organizace, aniž by bylo podmínkou členství daného státu v Evropské unii. Jednání se zúčastnil z pověření SPČR Ing. Oldřich Lukš, který měl rozhodující podíl na přípravě připomínek našeho svazu k novému návrhu stanov CMAS. Na tato jednání pak od 3. května navazovala „velká“ GA CMAS Europe a GA CMAS World v thajském Phuketu. Zde se v rámci „Evropy“ hovořilo zejména o spolupráci v oblasti výcviku s implementací norem EU. Finální dokumenty CMAS World se týkaly přehledu práce jednotlivých výborů a vedení CMAS, kde však byly vykázány špatné hospodářské výsledky v červených číslech. Hlavním tématem rokování bylo tedy „jak dál“ a to hlavně pro nové vedení CMAS, které zde bylo zvoleno. Na to navazovaly volby do odborných komisí, kde v PP byl opětovně zvolen Zdeněk Skružný a v OP Vladimír Vondruška a nově v komisi UW F/V Ing. Oldřich Lukš. Zasedání bylo spojeno i s předáváním kontaktů, vazeb a kuloární politiky a diplomacie jednání MUDr. Pavlu Macurovi, který přebíral štafetu zástupce ČR ve CMAS po Ing. Oldřichu Lukšovi, jež končil svou dlouholetou misi. Svou hřivnou v úspěších na mezinárodních závodech přispěli i naši sportovci. A začali ve sportu, jenž je poněkud ve stínu ostatních disciplín – v podvodním rugby. Na 9. ročník Firenze Cup 2009 se vypravily dva týmy a to PF České Buděšjovice a KSP Ústí nad Labem a lépe ani nemohly dopadnout – obsadily první dvě místa! Již tradičně se v závěru měsíce května konal další ročník mezinárodního festivalu potápěčské fotografie a videa, který tak vykročil do další třicítky své existence. Tento vstup „oslavil“ novinkou – poprvé byl obesílán pouze digitálními snímky. Soutěží foto i video se zúčastnilo 520 autorů z 18ti zemí, přičemž na medailových místech se umístili i čeští autoři. Další úspěchy sportovců následovaly na ME OP juniorů v německém jezeře Stoeritzsee, odkud naši „mlaďoši“ přivezli 2 zlaté medaile (N. Tylová – hvězda, O. Kašpar – paralelní slalom), 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Další ME PP juniorů ve dnech 12. – 19. července v Bělehradě prokázalo další vzestup našich mladých nadějí. Junioři ČR zde ve své reprezentační premiéře vyplavali 10 finálových umístění (do 8. místa), 3x překonali český juniorský rekord a podali maximum osobních rekordů. V závěru měsíce srpna proběhlo MS PP a DPP seniorů v ruském Petrohradu. S ohledem na finanční možnosti se šampionátu zúčastnilo pouze 6 sportovců, kteří však odvedli velmi dobré výkony zpečetěné celkem 12ti českými rekordy a 6ti postupy do finálových bojů. K tomu pak přibyly další dvě finálová umístění na volné vodě. Výrazným úspěchem bylo rovněž dvojnásobné umístění ve finálové osmičce disciplín 200 a 400 m PP naší jediné účastnice Zuzany Svozilové na Světových hrách 2009 na Tchajwanu.

2010
Rok 2010 začal účastí Ing. Oldřicha Lukše na zasedání Audiovizuální komise CMAS, které se konalo v Duesseldorfu u příležitosti mezinárodního veletrhu Boot. Během jednání komise se pracovalo zejména na úpravách propozic pro mezinárodní mistrovství ve fotografování pod vodou, které budou využity na MS v UW foto 2011 v Bodrumu. Byla sdělena nová adresa na web sites CMAS. Všem NF je doporučeno, aby aktivně sdělovaly na HQ CMAS do Říma své připomínky k fungování a podobě těchto stránek. Bylo rozhodnuto, že každý rok se bude střídavě pořádat šampionát v UW foto a UW video. Květnové GA CMAS v Římě se uskutečnilo v silně redukované podobě, vzhledem omezení letecké dopravy z celého světa popelem islandské sopky bez naší účasti. Působnost SPČR v rámci CMAS se pak ve zbývající většině roku soustředila na sportovní pole, kde medailová sklizeň byla vskutku rekordní. Medailová žeň započala v květnu, kdy národní mužstvo podvodního rugby získalo na ME ve Florencii svou historickou první medaili. Byla sice „jen“ bronzová, ale stála opravdu za to. Hráči byli z klubů v Praze, Pardubicích, Berouně, Českých Budějovicích a v Brně. Tento výsledek znamenal další růst zájmu o tento sport v klubech SČP. V červenci následovalo MS juniorů v plavání s ploutvemi v bazénu na Mallorce, kde čeští junioři vytvořili několik národních rekordů a Matěj Obšivač z Nového Jičína zde získal stříbrnou a bronzovou medaili v disciplínách 100 a 50 metrů v plavání s krátkými ploutvemi. Osmkrát se čeští junioři probojovali až do finále jednotlivých disciplín. Koncem července a začátkem srpna se konalo seniorské ME v plavání s ploutvemi v ruské Kazani. Česká výprava v počtu 5ti závodníků však nezůstala ve stínu svých soupeřů. Byly získány dva tituly Mistrů Evropy a oba navíc ověnčené světovými rekordy – Ondřej Broda na 50 m trasti s krátkými ploutvemi a dále Michal Rubáček na 200 m trati, rovněž s krátkými ploutvemi. Letos poprvé si svoji účast na ME odbylo repre družstvo žen v UW hokeji; i když neúplné, nasbíralo spoustu poznatků a zkušeností a lze si jen přát, aby jim elán vydržel i do dalších let, kdy budou nepochybně děvčata chtít zasáhnout i do medailového pořadí. Přímo medailovou smršť českým barvám přineslo ME v OP, které se konalo na liberecké přehradě. Šlo o náhradní závodiště, neboť původní nádrž Kristýna u Hradku nad Nisou byla zničena červencovými povodněmi. Liberečtí organizátoři předvedli heroický výkon, když během jednoho měsíce zvládli přesun logistiky závodiště včetně ubytování do Liberce a šampionát CMAS proběhl velmi úspěšně. Podmínky byly pro všechny účastníky stejné; nikdo neměl čas novou trať vyzkoušet a tak prostě vyhrál jen ten, kdo opravdu uměl s někdy měl možná i trochu toho štěstí. Zlaté medaile zde vytěžili Zuzana Štěpánková v M kurzu, v juniorech Martin Šmejkal a Naďa Tylová v tyčích a obě seniorská družstva žen i mužů ve sjíždění. Stříbrné medaile přidaly 2x Zuzana Dvořáková v tyčích a paralel, Zuzana Štěpánková ve hvězdě. Obě tyto závodnice pak další kov vytěžily v MONKu. V juniorech další stříbro přinesli Ondřej Kašpar v M kurzu a Paralel a Naďa Tylová ve hvězdě. A konečně bronz vybojovali Zuzana Dvořáková v M kurzu, Jakub Němeček v tyčích a třikrát v juniorech Eliška Vilímová ve hvězdě, tyčích a M kurzu. Neméně úspěšní byli naši borci i ve Světových pohárech CMAS. V „orientačním“ SP Zuzana Štěpánková vyhrála tři závody a v jednom závodě byla třetí, což jí vyneslo celkové vynikající 1. místo. Další zlatou medaili přineslo ženské družstvo v disciplíně sjíždění a ve stejné disciplíně muži získali medaili stříbrnou. Rovněž v seriálu „ploutvového“ SP byli naši reprezentanti úspěšní – 20x první místo, 12x druhé místo a 23x místo třetí. V celkovém hodnocení SP pak v kategorii juniorů získal 2. místo Matěj Obšivač a 3. místo Oldřich Peleška a následně celkově SP v juniorských týmech vyhrál tým juniorů z Laguny Nový Jičín. Ploutvaři z malého města na Moravě tak porazily velkokluby z egyptské Alexandrie a ruského Uralu. Určitě by nebylo špatné, kdyby si naši borci vedli takto úspěšně i v letech příštích…

2011
Rok 2011 je spojen primárně s dalšími úspěchy našich sportovců. A je potěšující, že medailová ocenění přivezli i junioři, což je nadějná perspektiva do budoucnosti potápěčského výkonnostního sportu. 13. mistrovství Evropy juniorů v PP a v DP se konalo ve dnech 11. – 18. července 2011 v Miskolci (Maďarsko) a náš juniorský národní tým tvořilo 8 sportovců, kteří splnili nominační limity. Dále účastnila Simona Klapcová, státní trenérka juniorů v PP a Zdeněk Skružný, který v roli komisaře CMAS „velel“ rozhodcovskému sboru. Náš tým přivezl celkem 6 medailí, z toho Jakub Jarolím 2 stříbrné v disciplínách 50 m a 100 m PP, 2 bronzové přidal Petr Španihel v disciplínách 400 m a 800 m PP a po 1 bronzové medaili přidali ve sprintu 50 m PP Martin Mazáč a ve štafetě 4x100 m PP Jan Bartek, Martin Mazáč, Jakub Jarolím a Petr Španihel. MEJ se zúčastnili závodníci ze 17ti států. Kromě medailí česká výprava získala i dalších 17 účastí ve finále. Velmi potěšujícím momentem bylo rovněž udělení Ceny Fair play českému týmu za pomoc Jakuba Jarolíma ruskému závodníku Molotkovovi, který měl na startu 100 m RP problémy se svým dýchacím přístrojem a Jarolím mu poskytl svůj. Dalším šampionátem v Maďarsku bylo MS seniorů v PP a DPP, které se konalo ve dnech 28. 07. – 07. 08. 2011 v Hódmezovásárhely a bylo náhradou za zrušené Světové hry CMAS v Kolumbii. Šampionátu se zúčastnilo družstvo ČR šesti reprezentantů (muži i ženy). Ve velké konkurenci 32 států se nejvíce dařilo reprezentantům Číny, Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Německa a Itálie. Náš tým získal 1 stříbrnou medaili díky Ondřeji Brodovi, který navíc v rozplavbách 50 m bi-fins vytvořil světový rekord, a 8x umístění ve finálové osmičce. Mistrovství ovlivnil extrémně velký počet diskvalifikací a z našeho pohledu i špatné vyvěšení naší státní vlajky, což pořadatel nenapravil ani po několikerém upozornění.

A konečně orientační potápěči se zúčastnili 15. MS a 4. MEJ v Německu na jezeře Stoeritzsee nedaleko Berlína ve dnech 10. – 17. září 2011, kde „vylovili“ celkem 10 medailí. Již v první disciplíně, kterou byl „MONK“, získalo duo žen Zuzana Dvořáková a Zuzana Štěpánková 1. místo a tím i titul mistryň světa. Druhý den v disciplíně „Hvězda“ získala Zuzana Štěpánková další 1. místo se zlatem a titulem mistryně světa, Jan Skružný pak bronzovou medaili a v juniorech Martin Šmejkal přispěl skvělou stříbrnou medailí. Další den pak v MEJ přidala Naďa Tylová další 2. místo a stříbrnou medaili. Nejúspěšnější byla pro českou výpravu disciplína „M kurz“. V ženách obsadila 1. místo a další titul MS získala Zuzana Dvořáková, 2. místo pak Zuzana Štěpánková. V juniorech úspěšně pokračovala Naďa Tylová ziskem zlaté medaile a titulu MSJ a Martin Šmejkal přidal medaili stříbrnou. Zisky medailí pak završila Naďa Tylová v poslední individuální disciplíně 3. místem a bronzovou medailí. Ostatní členové a členky týmu ČR pak přispěli bodovým ziskem několika umístění do 8. místa. Opravdu úspěšný šampionát!! Do spektra úspěchů SPČR na mezinárodním poli přispěl i festival potápěčské fotografie a videa PAF Tachov, který se letos konal již po třiatřicáté.

Jednání Audiovizuální komise CMAS, kde nás zastupuje Ing. Oldřich Lukš, se soustředila na aktualizaci pravidel pro světové a kontinentální soutěže CMAS ve fotografii a videu pod vodou a na změnu statutu komise, která v současnosti patří do působnosti Sportovního výboru CMAS. Toto postavení velmi komplikuje realizaci soutěží fotografů a filmařů, ve kterých je průběh zaměřen spíše na umění a invenci soutěžících než na silové výkony a tak např. antidopingové zkoušky z tohoto pohledu ztrácejí svůj smysl a jen finančně zatěžují náklady pořadatelů těchto akcí. Jednání probíhají elektronickou konferencí a korespondencí a jediné sezení proběhlo v rámci MS UW-foto v Egyptě. Finančně náročné události se náš zástupce nezúčastnil. V letošním roce proběhlo rovněž „administrativní“ GA CMAS v Římě. Zde za SPČR zastupuje naši zemi MUDr. Pavel Macura, president SČP.

2012
Rok 2012 je ve spojení se CMAS převážně orientován na účast našich sportovců na evropských a světových šampionátech a světových pohárech v různých disciplínách.

Koncem srpna se konalo ve Španělsku ME orientačních potápěčů a to jak v kategorii dospělých, tak i juniorů. Hned první den získali naši závodníci dvě medaile v disciplíně „MONK“ – ženy zlatou medaili (Z. Dvořáková, N. Tylová) a muži bronzovou (J. Němeček, O. Černý). Druhý den, kdy se plavala disciplína „Hvězda“, se dařilo ženám – Z. Dvořáková získala 1. místo, N. Tylová 3. místo a naše nejmladší závodnice, juniorka E. Šimůnková 2. místo. Třetí den byl velice úspěšný pro juniory. V disciplíně „Tyče“ v juniorkách zvítězila opět E. Šimůnková a v juniorech M. Šmejkal. Bronzovou medaili v této disciplíně získal v kategorii mužů O. Černý. Ve třetí disciplíně „M-kurz“ opět excelovaly ženy: Z. Dvořáková získala již třetí 1. místo v ženách a v juniorkách 1. místo E. Vilímová. V mužích byl J. Němeček třetí. V disciplíně „Paralel“ získala N. Tylová stříbrnou medaili. V závěrečné disciplíně „Sjíždění“ obsadila obě družstva – muži i ženy – shodně 3. místo za účasti juniorů v obou družstvech. A když se na závěr sčítaly získané medaile, vyšlo z toho družstvo dospělých jako nejúspěšnější, juniorské družstvo jako druhé za Ruskem. Nejúspěšnější juniorkou byla vyhlášena E. Šimůnková.

Vrcholem na ME seniorů v distančním plavání s ploutvemi byl pro českou výpravu poslední den mistrovství, a to na nejdelším závodě 20 km. Z. Svozilová si dokázala výborně rozvrhnout síly. Po celou trať bojovala společně s Italkou S. Turini o druhé a třetí místo. V závěrečném okruhu jí Italka již nestačila a Zuzana si tak doplavala pro stříbrnou medaili. Na trati 6 km získala P. Hostinská bronzovou medaili. Petra byla po celou dobu plavání velmi aktivní a prokázala tímto závodem svoji vysokou sportovní úroveň.

MS juniorů v plavání s ploutvemi se konalo v rakouském Grazu a ČR se dočkala historického titulu mistrů světa v těchto disciplínách. První zlatou medaili vyplaval na 50 m „Bifins“ J. Jarolím v novém světovém rekordu 19,79 s. Druhý titul mistra světa vybojoval na trati 400 m „PP“ P. Španihel. Celkem juniorský reprezentační tým SPČR přivezl z MSJ 7 medailí. J. Jarolím 1x zlato, 1x stříbro a 2x bronz; P. Španihel 1x zlato, 3x bronz a konečně bronzový úspěch za štafetu získali spolu s mistry světa M. Mazáč a O. Dofek.

Rovněž Světový pohár CMAS 2012 v plavání s ploutvemi má své vítěze. Po šesti kolech a finále SP se jimi stali v juniorské kategorii jednotlivců P. Španihel a K. Křepelková. Duhé místo vyplaval J. Jarolím a třetí příčku uhájil M. Mazáč; všichni z Laguny Nový Jičín. Mezi muži obsadil 3. místo M. Obšívač. Ploutvoví plavci z potápěčských klubů SPČR se představili ve 3 kolech a finále SP, kde vyplavali celkem 83 medailí (50 zlatých, 16 stříbrných a 17 bronzových).

V letošním roce se podařilo vytvořit ženské reprezentační družstvo v podvodním rugby a tento tým se zúčastnil nově pořádaného Středoevropského mistrovství ženských družstev ve švýcarském Curychu, kde obsadil 3. místo. U nováčka skutečně vynikající úspěch !!! Středoevropské mistrovství pro mužské týmy se pak konalo ve dnech 20. – 21. října 2012 v Brně, kde se české družstvo umístilo na 4. místě.

V letošním roce se konal již 34. Ročník Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie a videa PAF Tachov. Velmi populární festival letos uvítal práce 105ti autorů z 22ti zemí. Dětské soutěže ve výtvarných pracích se účastnilo 608 žáků a žákyň z 50ti škol celé České republiky.

Stav k 31. 12. 2012

Přehled zpracoval: Ing. Oldřich Lukš

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009 / 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign