Login

Stanovy do prosince 2015

Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů


SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/

HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

 

I.

Základní ustanovení


 1. Název občanského sdružení:


Společnost pro historii potápění Česká republika / Historical Diving Society Czech Republic


 1. Sídlo občanského sdružení:


Na Košince 106/3, 180 00 Praha 8, Česká republika

 

II.

Právní postavení

 

 1. Společnost pro historii potápění Česká republika / Historical Diving Society Czech Republic (dále jen „Společnost") je dobrovolné nezávislé občanské sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje zájemce o historii potápění.

 2. Společnost má právní subjektivitu. Může nabývat práv a majetku, zavazovat se v rozsahu svých prostředků a je způsobilá k veškerým právním jednáním v rámci těchto stanov, jakož i takovým, která napomáhají k plnění jejího poslání.

 3. Správní rok Společnosti začíná volbou nového výboru.

 

III.

Poslání a činnost Společnosti

 

 1. Cílem Společnosti je zejména dokumentace historie potápěčského oboru na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.


Stanoveného rámcového cíle bude Společnost dosahovat zejména:

  • podporou a rozvojem sběru dat a dokumentů,

  • tříděním, katalogizací a uchováváním získaných poznatků,

  • sběrem a uchováváním předmětů spojených s historií potápění,

  • pořádáním výstav, přednášek a exkurzí,

  • výchovnou, vzdělávací, osvětovou a propagační činností,

  • mezinárodní spoluprací.


 1. Společnost při plnění svého poslání spolupracuje též s příslušnými státními orgány, organizacemi a institucemi.


 

 

 

 

IV.

Členství ve Společnosti


Členem je každý příznivec poslání Společnosti, byl-li přijat valnou hromadou a platí-li každoročně stanovený členský příspěvek.

 1. Práva člena

  • zúčastňovat se činnosti Společnosti, schůzí, všech spolkových akcí a být o nich informován, používat věci Společnosti atd.

  • rokovat na valných hromadách a na spolkových schůzích a podávat návrhy výboru a valné hromadě,

  • navrhovat, volit a být volen,

  • dostávat spolkové zprávy, spolkové tiskoviny a další informace,

  • přednostní účast na vlastních akcích Společnosti.

 2. Povinnosti člena

  • řídit se stanovami Společnosti a všemi jejími platnými usneseními,

  • platit řádně a včas zápisné a členské příspěvky. Řádně zaplacené příspěvky se nevracejí,

  • všemožně podporovat dle svých sil rozvoj, snahy a akce Společnosti.

 3. Zánik členství

  • úmrtím nebo ztrátou svéprávnosti,

  • vystoupením ze Společnosti, jež je třeba ohlásit výboru doporučeným dopisem do konce běžného roku,

  • rozhodnutím valné hromady pro nezaplacené příspěvky s delším než jednoročním prodlením a po předchozím písemném upomenutí.


V.

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:

 1. valná hromada,

 2. výbor,

 3. revizní komise.


Funkce ve Společnosti jsou čestné. Člen může být do jakékoliv funkce zvolen opakovaně.


 1. Valná hromada


 1. Řádnou valnou hromadu svolává výbor jedenkráte do roka, nejpozději v měsíci květnu.

 2. Mimořádnou valnou hromadu výbor svolává, kdykoliv to uzná za vhodné a potřebné. Výbor je povinen ji svolat, požádá-li o to alespoň třetina členstva, tato třetina se zjišťuje podle soupisu členů uvedených v zápise z valné hromady.

Valná hromada volí předsedu valné Hromady, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

 1. Valná hromada je způsobilá se usnášet:

  • za přítomnosti dvou třetin všech členů,

  • nesejde-li se v určený čas dostatečný počet členů, koná se týž den o hodinu později další valná hromada, která je způsobilá se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů.

 1. Valná hromada se usnáší:

  • prostou většinou hlasů,

  • dvoutřetinovou většinou hlasů, jedná-li se o změnu stanov, při zrušení usnesení, jež bylo přijato na téže valné hromadě, a dále o vyloučení člena,

  • všemi hlasy o návrhu na právoplatný zánik Společnosti a o přijetí člena.

e) Nastane-li při hlasování rovnost hlasů, rozhoduje hlas předsedy, při volbách rozhoduje los.

f) Návrhy, o nichž má být na valné hromadě hlasováno, musí být písemně oznámeny výboru, a to nejpozději 3 dny před konáním valné hromady. Jinak je možné o návrhu jednat jen tehdy, připustí-li to valná hromada.

g) Den, hodinu a místo konání valné hromady musí výbor oznámit členům nejméně

14 dní předem.


  1. Pravomoc valné hromady


 1. Usnáší se o stanovách, revokaci usnesení, přijetí nového člena, vyloučení člena, zániku Společnosti.

 2. Volí prostou většinou členy výboru, a to jmenovitě předsedu a dva místopředsedy, případně další členy výboru.

 3. Volí prostou většinou dva členy revizní komise.

 4. Posuzuje a schvaluje zprávy funkcionářů, jakož i závěrečné účty za uplynulé správní období a rozhoduje o udělení absolutoria výboru.

 5. Schvaluje zápis z minulé valné hromady.

 6. Rozhoduje o použití majetku Společnosti.

 7. Schvaluje program činnosti Společnosti na příští rok.

 8. Stanoví výši ročních členských příspěvků a zápisného.

 9. Rozhoduje o dalších věcech, které jsou členy navrženy do programu valné hromady.


O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepíše předseda a dva ověřovatelé zápisu. Zápis musí obsahovat datum a místo konání valné hromady, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, a seznam účastníků s jejich podpisy. Zápis obdrží každý člen Společnosti.


 1. Výbor


 1. Výbor sestává z předsedy, dvou místopředsedů a dalších členů, minimální počet členů výboru jsou 3 členové. Volebním obdobím výboru jsou 3 správní roky.

 2. Výbor si volí ze svých členů jednatele, hospodáře, zapisovatele, archiváře, kronikáře a další činovníky. Funkce mohou být kumulovány.

 3. Výborové schůze svolává předseda dle potřeby.

 4. Schůze výboru se může konat za přítomnosti dvou třetin členů výboru, pokud byli jeho členové včas zpraveni o tom, kdy a kde se schůze výboru koná.

 5. Výbor se usnáší prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 6. Výbor má právo kooptovat z volitelných členů Společnosti další členy výboru, nejvýše v počtu dvou, a to dvoutřetinovou většinou přítomných. Mandát kooptovaných členů trvá do nejbližší valné hromady.

 7. Působnost výboru:

  • vede správu Společnosti, pokud není vyhrazena valné hromadě a vykonává usnesení valné hromady,

  • stanoví čas, místo a pořad valných hromad, informuje o tom členy, seznamuje členy s průběhem valné hromady a s přijatými usneseními,

  • připravuje veškeré zprávy a podklady pro jednání valné hromady,

  • rozhoduje o vydávání tiskových zpráv, o pořádání výstav, přednášek, exkurzí, zájezdů atd. v souladu se schváleným programem činnosti,

  • vydává závazné směrnice pro činnost Společnosti,

  • rozhoduje ve všech případech, o nichž nemají stanovy samostatné ustanovení.

h) Členové revizní komise nemohou být členy výboru.


 1. Revizní komise


 1. Dva členy revizní komise volí valná hromada současně s výborem. Jejich funkční období trvá 3 roky a jsou odpovědni pouze valné hromadě.

 2. Působnost revizní komise:

  • dbá po celé volební období na dodržování stanov a plnění usnesení, které výboru uložila valná hromada,

  • kontroluje nejméně jedenkrát za půl roku správnost vedení účtů a pokladny,

  • o výsledku podává zprávu výboru a výroční zprávu valné hromadě. Tuto zprávu podepisují oba členové revizní komise.

  • Členové revizní komise mají právo se účastnit schůzí výboru s hlasem poradním.

Výbor i revizní komise vykonávají svoji činnost i po uplynutí svého volebního období v případě, že valná hromada nezvolila nové orgány. Tuto činnost vykonávají až do zvolení nových orgánů.

 

VI.

Majetek Společnosti a finanční hospodaření


Majetek Společnosti je finanční a inventární. Finanční majetek se tvoří z členských příspěvků, z výtěžku spolkových podniků, z peněžních darů, podpor a odkazů. Inventární majetek tvoří věcné hodnoty a archiv.

 

VII.

Zastupování a jednání jménem Společnosti


Předseda Společnosti je statutárním zástupcem Společnosti, zastupuje Společnost navenek a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech věcech. Dle rozhodnutí výboru a na základě jeho písemného pověření může v jím určených případech a s časovým omezením zastupovat Společnost i jiný člen výboru.

 

VIII.

Zánik Společnosti


Společnost zanikne, usnese-li se na tom valná hromada všemi hlasy. Valná hromada určí osobu zodpovědnou za vypořádání majetku, závazků a ostatních záležitostí Společnosti

a za provedení likvidace Společnosti.

 

IX.

Účinnost


Stanovy Společnosti nabývají účinnosti dnem jejich registrace.

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 736 506 534, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign