Login

Stanovy od ledna 2016

Stanovy zapsaného spolku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

 

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA, z.s.

I.
Základní ustanovení

1. Název občanského sdružení:

Společnost pro historii potápění Česká republika, z.s.

2. Sídlo zapsaného spolku:

Na Košince 2423/3a, 180 00 Praha 8, Česká republika

II.
Právní postavení

1. Společnost pro historii potápění Česká republika, z.s. je od 1.1.2014. vedena ve spolkovém rejstříku a jde o spolek fyzických a právnických osob, které zajímá vše o historii potápění. Používá zkratku HDS CZ.

2. Společnost má právní subjektivitu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník. Může nabývat práv a majetku, zavazovat se v rozsahu svých prostředků a je způsobilá k veškerým právním jednáním v rámci těchto stanov, jakož i takovým, která napomáhají k plnění jejího poslání.

3. V zahraničním styku používá spolek název Historical Diving Society Czech Republic se zkratkou HDS CZ .

4. Český statistický úřad přidělil HDS CZ IČ : 22733043

III.
Poslání a činnost Společnosti

1. Cílem Společnosti je zejména dokumentace historie potápěčského oboru na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Stanoveného rámcového cíle bude Společnost dosahovat zejména:

–   podporou a rozvojem sběru dat a dokumentů pro rozšíření sbírkového fondu a historie potápění ,

–   tříděním, katalogizací a uchováváním získaných poznatků,

–   sběrem a uchováváním předmětů a dokumentů spojených s historií potápění,

–   pořádáním výstav, přednášek a exkurzí,

–   přípravou a realizací expozic ve spolupráci s muzei a jinými právnickými osobami,

–   výchovnou, vzdělávací, osvětovou a propagační činností,

–   mezinárodní spoluprací.

2. Společnost při plnění svého poslání spolupracuje též s příslušnými státními orgány, organizacemi a institucemi.

 

IV.
Členství ve Společnosti

Členem je každý příznivec poslání Společnosti, byl-li přijat výkonným výborem a platí-li každoročně stanovený členský příspěvek.

1. Práva člena

–   zúčastňovat se činnosti Společnosti, schůzí, všech spolkových akcí a být o nich informován, používat věci Společnosti a používat znak Společnosti při její propagaci,

–   rokovat na valných hromadách a na spolkových schůzích a podávat návrhy výboru a valné hromadě,

–   navrhovat, volit a být volen,

–   dostávat spolkové zprávy, spolkové tiskoviny a další informace včetně finančních zpráv o hospodaření a zpráv o stavu archivu a sbírkových fondů HDS CZ,

–   má přednostní účast na vlastních akcích Společnosti,

–   je-li členem právnická osoba, zastupuje ji člen statutárního orgánu s jedním hlasem.

2. Povinnosti člena

–   řídit se stanovami Společnosti a všemi jejími platnými usneseními,

–   platit řádně a včas zápisné a členské příspěvky. Řádně zaplacené příspěvky se nevracejí,

–   všemožně podporovat dle svých sil rozvoj, snahy a akce Společnosti.

3. Zánik členství

–   úmrtím nebo ztrátou svéprávnosti,

–   vystoupením ze Společnosti, jež je třeba ohlásit výboru doporučeným dopisem do konce běžného roku,

–   rozhodnutím valné hromady:

a)    pro nezaplacené příspěvky s delším než jednoročním prodlením a po předchozím písemném upomenutí,

b)    pro opakované poškozování dobrého jména a činnosti Společnosti.

V.

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:

  1. valná hromada
  2. výkonný výbor
  3. statutární orgán
  4. kontrolní komise

Funkce ve Společnosti jsou čestné. Člen může být do jakékoliv funkce zvolen opakovaně.

1.  Valná hromada

a) Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka,

b) Valnou hromadu výkonný výbor svolává, kdykoliv to uzná za vhodné a potřebné. Výkonný výbor je povinen ji svolat, požádá-li o to alespoň třetina členstva; tato třetina se zjišťuje podle soupisu členů uvedených v zápise z valné hromady. Valná hromada volí řídícího valné hromady, mandátovou a volební komisi, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

c) Valná hromada je způsobilá se usnášet:

–   za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů,

–   nesejde-li se dostatečný počet členů, proběhne jednání přítomných členů v souladu s programem uvedeným v pozvánce. Projednaný program bude přítomnými vzat na vědomí. Bude proveden zápis a určen termín další valné hromady.

d) Valná hromada se usnáší:

–   prostou většinou hlasů,

–   dvoutřetinovou většinou hlasů, jedná-li se o změnu stanov, při zrušení usnesení, jež bylo přijato na téže valné hromadě, a dále o vyloučení člena,

–   o zániku Společnosti se může rozhodnout při přítomnosti alespoň 80% členů a to 100% hlasy přítomných.

e) Nastane-li při hlasování rovnost hlasů, rozhoduje hlas předsedy, při volbách rozhoduje los.

f) Návrhy, o nichž má být na valné hromadě hlasováno, musí být písemně oznámeny všem členům na pozvánce nejméně 30 dnů před konáním valné hromady včetně dne, hodiny a místa jednání.

1.1. Pravomoc valné hromady

a) Usnáší se o stanovách, revokaci usnesení, vyloučení člena, zániku Společnosti.

b) Volí prostou většinou členy výkonného výboru, a to předsedu a dva místopředsedy, hospodáře a jednatele, případně další členy výkonného výboru.

c) Volí prostou většinou tři členy revizní komise.

d) Posuzuje a schvaluje zprávy funkcionářů, jakož i závěrečné účty za uplynulé správní období a rozhoduje o udělení absolutoria výkonnému výboru.

e) Schvaluje zápis z valné hromady.

f) Rozhoduje o použití majetku Společnosti.

g) Schvaluje program činnosti Společnosti na příští rok.

h) Stanoví výši ročních členských příspěvků a zápisného.

i) Rozhoduje o dalších věcech, které jsou členy navrženy do programu valné hromady a jsou uvedeny na pozvánce.

j) Volí jmenovitě členy statutárního orgánu Společnosti s právem za Společnost jednat a s podpisovým právem.

O jednání valné hromady zapisovatel pořizuje zápis, který podepíše řídící VH a dva ověřovatelé zápisu. Zápis musí obsahovat datum a místo konání valné hromady, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, a seznam účastníků s jejich podpisy. Zápis obdrží každý člen Společnosti.

2. Výkonný výbor

a) Výkonný výbor sestává z předsedy, dvou místopředsedů, hospodáře a jednatele; minimální počet členů výkonného výboru jsou 3 členové. Volebním obdobím výkonného výboru je 5 let.

b) Výkonný výbor si volí ze svých členů dle potřeby též zapisovatele, archiváře, kronikáře a další činovníky. Funkce mohou být kumulovány.

c) Výborové schůze svolává předseda dle potřeby.

d) Schůze výkonného výboru se může konat za přítomnosti dvou třetin členů výkonného výboru, pokud byli jeho členové včas zpraveni o tom, kdy a kde se schůze výkonného výboru koná.

e) Výkonný výbor se usnáší prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

f) Výkonný výbor má právo kooptovat z volitelných členů Společnosti další členy výkonného výboru, nejvýše v počtu dvou, a to dvoutřetinovou většinou přítomných. Mandát kooptovaných členů trvá do nejbližší valné hromady.

g) Působnost výkonného výboru:

–   vede správu Společnosti, pokud není vyhrazena valné hromadě a vykonává usnesení valné hromady,

–   stanoví čas, místo a pořad valných hromad, informuje o tom členy,

–   seznamuje členy s průběhem valné hromady a s přijatými usneseními,

–   připravuje veškeré zprávy a podklady pro jednání valné hromady,

–   rozhoduje o vydávání tiskových zpráv, o pořádání výstav, přednášek, exkurzí, zájezdů atd. v souladu se schváleným programem činnosti,

–   vydává závazné směrnice pro činnost Společnosti,

–   rozhoduje ve všech případech, o nichž nemají stanovy samostatné ustanovení,

–   navrhne a určí správce sbírkového fondu v České Lípě,

–   přijímá nové členy Společnosti.

 

h) Členové výboru nemohou být členy revizní komise.

 

3. Statutární orgán

Předseda, hospodář a jednatel tvoří tříčlenný statutární orgán.

Členové statutárního orgánu zastupují a jednají za Společnost samostatně. Písemné dokumenty ověřují svým podpisem.

 

4. Kontrolní komise

a) Tři členy kontrolní komise volí valná hromada současně s výkonným výborem. Jejich funkční období trvá 5 let a jsou odpovědni pouze valné hromadě.

b) Působnost kontrolní komise:

–   dbá po celé volební období na dodržování stanov a plnění usnesení, které výboru uložila valná hromada,

–   kontroluje nejméně jedenkrát za půl roku správnost vedení účtů a pokladny,

–   o výsledku kontrol podává zprávu výkonnému výboru a výroční zprávu valné hromadě. Tuto zprávu podepisují všichni členové kontrolní komise.

–   členové kontrolní komise mají právo se účastnit schůzí výkonného výboru s hlasem poradním.

Výkonný výbor a kontrolní komise vykonávají svoji činnost i po uplynutí svého volebního období v případě, že valná hromada nezvolila nové orgány. Tuto činnost vykonávají až do zvolení nových orgánů.

VI.
Majetek Společnosti a finanční hospodaření

Majetek Společnosti je finanční a inventární. Finanční majetek se tvoří z členských příspěvků, z výtěžku spolkových podniků, z peněžních darů, podpor a odkazů. Inventární majetek tvoří věcné hodnoty včetně depozitáře sbírkových fondů HDS CZ a archiv.

VII.
Zánik Společnosti

O zániku Společnosti může rozhodnout valná hromada s účastí alespoň 80% všech členů HDS CZ a 100% hlasů přítomných. Valná hromada určí osobu zodpovědnou za vypořádání majetku, závazků a ostatních záležitostí Společnosti a za provedení likvidace Společnosti. Majetek Společnosti, zejména pak sbírkové fondy HDS CZ budou nabídnuty po poslední inventuře, která se provádí 1x ročně, Národnímu technickému muzeu v Praze či jinému státnímu sbírkovému fondu s celostátní působností. Tato podmínka musí být splněna proto, aby se zachovala kontinuita sbírky.  

VIII.

 Účinnost

Stanovy Společnosti nabývají účinnosti dnem jejich registrace.

 

Ověřil: Ing. Oldřich Lukš, předseda HDS CZSpolečnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 736 506 534, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign